Artikel 1 – Afspraken rijschool

Alpha rijschool en kandidaten moeten zich aan de volgende afspraken houden:

 1. Je krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). Zo heeft hij of zij onder andere een geldige bevoegdheidspas.
 2. De lesauto voldoet aan alle eisen en voorzien is van alle verplichte middelen die gesteld zijn door het CBR als lesauto.
 3. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
 4. Je T.T.T. / examen aanvraag wordt in overleg gedaan bij het CBR zodra je er klaar voor bent.
 5. Een vastgelegd T.T.T. / examen kan niet meer ongedaan gemaakt worden tenzij hiervoor een reden wordt gegeven, die voldoet aan de eisen die vermeld staan onder de voorwaarden van het CBR . Eventuele kosten hiervoor komen voor rekening van de kandidaat.
 6. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Indien dit niet, om welke reden dan ook niet kan, dan zorgt autorijschool Alpha voor een vergelijkbare vervangende auto.
 7. Alpha rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor wij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

Artikel 2 – Afspraken student

 

 1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft Alpha rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
 2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk en telefonisch, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft Alpha rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.
 3. Afzeggen en verschuiven kan alleen tijdens kantooruren (08.00-18.00 uur). Dit moet telefonisch gebeuren. Indien de telefoon niet door ons wordt opgenomen, spreek dan duidelijk je naam en je telefoonnummer in op het antwoordapparaat zodat wij je terug kunnen bellen.
 4. De laatste 2 weken voor het examen mogen geen lessen meer afgezegd of verschoven worden, wordt dit toch gedaan worden deze lessen doorberekend.
 5. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je geslaagd zijn voor je theorie en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
 6. Je rijopleiding ( pakket ) mag niet langer dan 2 weken worden stopgezet (mits overmacht wordt aangetoond of door een andere reden welke met de rijschool is besproken en geaccepteerd.
 7. Mocht je om wat voor reden dan ook langer dan een half jaar niks meer van je hebben laten horen dan vervallen alle tegoeden en rechten.

Artikel 3 – Betaling

Over de betaling van je rijles en examens gelden ook enkele regels:

 1. Het is gebruikelijk dat je per praktijkles een contant bedrag in de auto tijdens je rijles betaald voldoet en dat je bij het ontvangen van eventueel theoriemateriaal contant hiervoor betaalt.
 2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste les periode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken, dan dienen die in 1 keer of in drie gelijke termijnen te worden voldaan. Hiervoor krijg je van de rijschool een maandelijkse factuur.
 3. Als je een vast advies pakket overeenkomt met bepaalde hoeveelheid rijlessen dan moet je zonder tegen advies met de geadviseerde rijlessen minstens 1 x op examen gaan. Als je dan na het examen geslaagd bent zullen eventueel niet genoten rijlessen niet gerestitueerd worden met als oogpunt voor het rijbewijs te slagen met het overeengekomen pakket. Indien de advies uren van het pakket meer dan 5 uur afwijkt van de daadwerkelijk gereden uren, dan worden de uren die meer dan de 5 uren afwijken worden terug betaald.
 4. Het kan gebeuren, dat de tarieven, terwijl je al lessen volgt, door de rijschool worden verhoogd. Dat zal altijd zijn m.i.v. een nieuw jaar door de prijsverhoging van het CBR. Ook houd de rijschool zich voorbehouden tussentijds de les prijzen te verhogen. Dat zal tijdig bekend gemaakt worden en op de website van de rijschool zichtbaar zijn.  Een verkocht lespakket blijft zijn waarde houden tot 6 maanden na dagtekening. De verhoging van examens worden wel meteen doorgevoerd.
 5. Vraag bij contante betaling van een termijnbedrag altijd een kwitantie, dit is jou bewijs van betaling.
 6. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert Alpha rijschool de volgende procedure:
  • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je meteen na het verstreken betalingstermijn een herinnering factuur.
  • b. Alpha rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 administratiekosten.
  • c. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan Alpha rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat Alpha rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.

Artikel 4 – Examen

Rij(her)examen:

 1. We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen betaald is.
 2. De rijschool doet er alles aan om een eventueel her-examen na de vastgestelde minimale wachttijd van 2 weken door CBR, zo snel mogelijk een nieuwe examendatum te regelen.
 3. Stel dat jouw (her) examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
  • Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die niet aan de rijschool toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen opnieuw betalen. Je moet die kosten bijvoorbeeld dragen, omdat je dan met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantiedata aan jouw rijschool schriftelijk had doorgegeven.
  • Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet een geldig identiteitsbewijs bij je had, moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.

Artikel 5 – Annulering examen

Annulering examen:

 1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer (gladheid, mist), dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. Eventuele extra benodigde rijlessen voor het nieuwe examen zijn voor rekening van de kandidaat.
 2. In twee gevallen krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden een gratis een nieuw examen plus een rijles,        Dit geldt:
  • a. als de lesauto door ( bijvoorbeeld een onverwacht defect ) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto voorhanden is.
  • b. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto voorhanden is.
 3. Mocht de leerling niet het aantal geadviseerde lessen nemen voor het examen, dan behoudt de instructeur het recht de leerling niet af te laten rijden en de kosten door te berekenen aan de leerling. Onder examen wordt ook Tussentijdse toets verstaan, hier voor gelden de zelfde voorwaarden.

Artikel 6 – Stoppen

Stoppen met de lessen:

 1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste les periode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van een week. Voor de lessen die binnen die week ingepland zijn, behoudt Alpha rijschool het recht je die geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.
 2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste les periode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige (medische) reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voorzet, de reden dient direct na kennisneming vermeld te worden bij Alpha rijschool. Alpha rijschool behoudt het recht te oordelen over het gewicht van de reden.
 3. Als je kunt stoppen met een geaccepteerde reden, dan dien je wel te betalen:
  • de administratiekosten
  • het door Alpha rijschool al betaalde examengeld (CBR of BNOR-gedeelte).
  • Mocht je alles vooraf al hebben betaald, en kan je stoppen met een geaccepteerde reden dan restitueert Alpha rijschool je jouw lesgeld, verminderd met:
  • a. de lessen die al gereden zijn
  • b. de administratiekosten
  • c. de kosten voor het CBR te weten de tussentijdse toets en het praktijk examen.
  • De kosten voor het CBR die al door de rijschool betaald zijn aan het CBR worden niet in mindering gebracht.
 4. Heb je een vast aantal lessen of een vaste les periode ( bijvoorbeeld een pakketopleiding ) afgesproken, en je annuleert  zonder ernstige reden: Alpha rijschool behoudt het recht te oordelen over het gewicht van de reden dan zal er geen restitutie plaats vinden van het betaalde lespakket. Wel zal na het bekend maken aan de rijschool van het annuleren van het pakket tot nog een half jaar na datum het pakket beschikbaar blijven.
 5. Ook Alpha rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als jouw rijschool zo`n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had je al lessen vooruitbetaald, dan moet jouw rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.